Prof. dr hab. inż. Marek Gzik

Prezes

  • Dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) Politechniki Śląskiej
  • Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Politechniki Śląskiej
  • Kierownik Katedry Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ
  • Przewodniczący Rady Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Wice Przewodniczący Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
  • V-ce Prezes ds. Sportu Studenckiego, Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej od 12.2011r.
  • Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik absolwent Politechniki Śląskiej, inżynier i profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej. Od 1991 związany z macierzystą uczelnią. jako student, doktorant, a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny. Zajmował szereg stanowisk, był prodziekanem, a następnie dziekanem 2012-2020 na jedynym o tej nazwie w Polsce Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Od 2011 roku pozostaje kierownikiem Katedry Biomechatroniki, a we wrześniu 2020 roku objął funkcję przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna. W latach 2014 – 2016 był członkiem kolegium rektorskiego, jako pełnomocnik rektora ds. współpracy z przemysłem.

Jest pomysłodawcą, a następnie od roku 2021 dyrektorem European HealthTech Innovation Center EHTIC, które zostało powołane na PŚ dzięki realizacji kluczowego w regionie śląskim projektu za kwotę ponad 100 mln zł., finansowanego z funduszy EU. To unikatowe w tej części Europy centrum badawczo-rozwojowe, które powstało dzięki wsparciu partnera strategicznego firmy Philips oraz miasta Zabrze.

Prof. Marek Gzik wybrany przez Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pełni funkcję przewodniczącego rady uczelni w kadencji 2021-2024. Jest członkiem licznych gremiów o charakterze działalności naukowej, gospodarczej i samorządowej. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN, aktualnie wiceprzewodniczący. Jest członkiem licznych rad i komitetów naukowych i programowych między innymi: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Z. Religi, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Gliwice, Yoshi Innovation S.A. Jest honorowym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej.

W 2014 roku został wybrany radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Był inicjatorem powołania oraz przewodniczącym Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji. Aktywnie uczestniczy w szeregu inicjatyw o charakterze samorządowym, między innymi jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji, Rady ds. Elektromobilności Województwa Śląskiego, Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Wybrany na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2018-2023 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Doraźnej Komisji ds. Transformacji Regionu.

Jest autorem i współautorem licznych monografii (6), publikacji (ponad 300) i patentów (5). Brał udział, wielokrotnie jako kierownik w pracach projektów badawczych. Odbył liczne staże naukowe oraz uczestniczył w gospodarczych misjach zagranicznych. W 2017 oraz 2018 jako ekspert występował podczas Regions&Cities – European Week Brussels. W 2017 roku na zaproszenie National Institute for Public Health and the Environment, Ministry of Health, Welfare and Sport, odbył wizytę studyjną w Haga, Amsterdam, Roterdam w Holandii.

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania przedsiębiorczością oraz inicjatywami o charakterze biznesowym. Za działalność naukową, organizacyjną, dydaktyczną i samorządową uzyskał wiele nagród, w tym: Medal im. prof. J. Szmeltera Warszawa 2016, Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2016r. „Nauka i Innowacyjność” Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, „Atena” nagroda Prezydenta Miasta Zabrze 2017 w kategorii „Nauka i Medycyna”, Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 2018r., Medal 100lecia Związku Polskich Kawalerów Maltańskich 2021r. Rada Społeczna w roku 2022 uhonorowała prof. Marka Gzika za wkład w budowę EHTIC statuetką dla najlepszego pracownika Politechniki Śląskiej.

W roku 2021 zainicjował powołanie oraz został wybrany na funkcję prezesa Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Prof. Adam Liebert

Wiceprezes

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Członek korespondent PAN, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, kierownik Pracowni Pomiarów Biofizycznych oraz Zakładu Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych w IBIB PAN, członek International Academy of Medical and Biological Engineering (IAMBE). Uzyskał stopień magistra inżyniera na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, a stopień doktora oraz doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna uzyskał w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN). Otrzymał tytuł profesora nauk technicznych w 2015 roku. W latach 2001-2004 odbył staż podoktorski w Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Berlinie na Wydziale Fizyki Medycznej i Metrologicznej Technologii Informacyjnej. Od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. Pełnił funkcję Od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Prof. Liebert jest ekspertem European Research Council, NCN, NCBiR oraz Akademii Fińskiej w zakresie oceny projektów naukowo-badawczych w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Jest redaktorem w czasopismach Opto-Electronics Review i Biuletyn Nauk Technicznych PAN oraz członkiem redakcji Journal Technology and Health Care. Jego działalność badawcza związana jest z optyką tkankową, oceną interakcji między światłem a tkanką oraz zastosowaniem optyki i fotoniki w pomiarach biomedycznych.

 

prof. dr med. (USA), dr n. med. Jarosław J. Fedorowski, MBA, FACP, FESC

Wiceprezes

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia. Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Członek Rady Pracodawców RP. Członek Zespołu Trójstronnego ds. Dialogu przy Ministrze Zdrowia. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Przewodniczący Rady Fundacji Healthcare Poland. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE. Skarbnik (Treasurer) i członek Komitetu Wykonawczego Zarządu Światowej Federacji Szpitali IHF.

Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz w Katedrze Mikrobiologii w Katowicach.  Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku i Savannah (GA).  Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz specjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu szpitala klinicznego do spraw medycznych oraz nauczyciel akademicki. Lekarz specjalista z praktyką kliniczną w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Lekarz konsultant i profesor medycyny klinicznej w Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington, VT, USA. 

 

Absolwent studiów MBA ze specjalizacją z zarządzania w ochronie zdrowia w USA oraz szkoleń podyplomowych Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, American College of Physician Executives, American College of Cardiology, American Heart Association oraz American College of Managed Care Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1997 uzyskał stopień docenta, a w 2003 uzyskał stopień profesora medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine.

Współzałożyciel, prezes, a następnie członek rady nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA. Członek Zarządu spółki SNH należącej do austriackiej grupy Hospitals Projektenwiclungsges m. b. H. Konsultant międzynarodowych firm doradczych oraz funduszy inwestycyjnych. Wieloletni profesor uczelni, wizytujący i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Autor, w większości pierwszy autor, ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia. W roku 1996 opublikował pierwszy na świecie opis przypadku obrzęku tarczy nerwu wzrokowego jako pierwotnego objawu choroby Lyme. Występował podczas międzynarodowych konferencji, mi.n.: Kongresach Światowej Federacji Szpitali IHF (Muscat, Barcelona, Dubai, Barcelona, Lizbona), European Hospital Federation AGORA (Berlin, Rzym, Warszawa), Taiwan Healthcare Expo (Taipei), European Association of Hospital Managers (Luxemburg), MedinIsrael (Tel Aviv), Friends of Europe Health Working Group (Brussels), American College of Cardiology (Los Angeles), American College of Chest Physicians (New York), czy Southern Medical Association (Kansas City). Uczestnik grupy roboczej ds. Ochrony Zdrowia think-tanku Friends of Europe, współautor raportu “Adapting EU Health Policy to an Evolving Europe”. Przewodniczący Rady Programowej najbardziej opiniodawczego czasopisma sektora zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce “Menedżer Zdrowia”.

Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA). Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians”, “Fellow of the European Society of Cardiology” oraz “Honorowy Ambasador Kongresów Polskich”.

Członek zespołu muzycznego “Kardioband” (perkusja), kapitan jachtowy, kapitan motorowodny, instruktor żeglarstwa i ratownik wodny. Pasjonat historii Słowian południowych i geografii regionu wybrzeża Chorwacji oraz Bałkan.

Mgr inż. Marta Chmura

Wiceprezes

  • Doktorant we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej – Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomechatroniki
  • Prezes Rady Młodych Innowatorów
  • Wiceprezes Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia


Mgr inż. Marta Chmura jest absolwentką Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Aktualnie jest uczestnikiem Wspólnej Szkoły Doktorskiej i realizuje pracę doktorską. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z inżynierią biomedyczną, analizą ruchu, zdolnością utrzymywania równowagi oraz wirtualną rzeczywistością.

Jest współautorem publikacji (9) oraz wystąpień konferencyjnych (15). Bierze udział w pracach Zespołu ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych Medical and Sport Technologies, Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej i HealthTech Innovation Conference. Reprezentuje również Wydział Inżynierii Biomedycznej i Politechnikę Śląską podczas wydarzeń naukowych.

W roku 2021 została wybrana na funkcję prezesa Rady Młodych Innowatorów, tym samym otrzymując funkcję wiceprezesa Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, Prof. PCz

Sekretarz Generalny

Dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, Prof. PCz. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza inżynierii mechanicznej, biomedycznej i materiałowej. Od początku kariery naukowej związany jest z macierzystą Uczelnią. Jako student był Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, członkiem Senatu, Rady Wydziału oraz zasiadał w licznych komisjach i Organach Kolegialnych Uczelni. Od 2002 roku był Przewodniczącym Rady Doktorantów. Po obronie z wyróżnieniem pracy doktorskiej w 2006r. rozpoczął pracę najpierw na stanowisku asystenta, później adiunkta w Instytucie Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Od 2016 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej. Podczas 20-letniej pracy pełnił liczne funkcje organizacyjne m.in. Pełnomocnika rektora ds. działalności studenckiej, Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych oraz zasiadał w licznych komisjach Uczelnianych i Wydziałowych, jak również Organach Kolegialnych Uczelni. Jest ekspertem MEiN, recenzentem NCBiR oraz NCN, biegłym Sądowym.

Dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, Prof. PCz. jest autorem i współautorem 130 publikacji, w tym 5 monografii (4 zagranicznych, 1 krajowa). Jako kierownik oraz wykonawca brał udział w licznych pracach zleconych oraz projektach badawczych. Odbył liczne staże krajowe i zagraniczne.

W 2021r. został wybrany na Sekretarza Generalnego Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Dr inż. Bożena Gzik-Zroska

Skarbnik

Dr inż. Bożena Gzik-Zroska jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie inżynierii biomedycznej. Od 1997 jest związana z macierzystą uczelnią, jako studentka, doktorantka a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny. W roku 2008 rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Od 2010 jest pracownikiem jedynego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej, początkowo w Katedrze Biomechatroniki, obecnie w Katedrze Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych.

Dr inż. Bożena Gzik-Zroska jest autorem i współautorem 120 publikacji w tym monografii oraz rozdziałów w monografii. Brała udział w licznych projektach badawczych oraz pracach zleconych z zakresu inżynierii biomedycznej. Od 2004 jest członkiem komitetu organizacyjnego konferencji „Majówka Młodych Biomechaników” w latach 2017-2020 pełniła funkcję przewodniczącej. Jest członkiem Komitetu Naukowego Konferencji „Standaryzacja, kompleksowość i bezpieczeństwo pacjentów z deformacją ściany klatki piersiowej” oraz „Leczenie wad rozwojowych klatki piersiowej u dzieci”.

W roku 2021 została wybrana na funkcję skarbnika Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Prof. dr hab. n. med.Tomasz Bielecki

Członek Zarządu

Urodziłem się 18 lipca 1975 roku w Zabrzu, gdzie w latach 1982 – 1990 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej Nr 17. Naukę w szkole średniej kontynuowałem w latach 1990 – 1994 w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Zabrzu w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Egzamin dojrzałości zdałem         w roku 1994. W 1995 roku rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Od trzeciego roku studiów aktywnie uczestniczyłem w pracach Koła Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze Fizjologii w Zabrzu, prowadząc badania pod kierownictwem Prof. dr n. med. Jerzego Jochema. Od trzeciego roku studiów otrzymywałem stypendium naukowe, za bardzo dobre wyniki w nauce, a także prowadziłem zajęcia ze studentami z przedmiotu fizjologia. Będąc na szóstym roku studiów rozwijałem swoje szerokie zainteresowania uczestnicząc w pracach Kół Naukowych STN przy  I Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu oraz Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu SUM. Wyniki prac prowadzonych w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego prezentowałem podczas Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a także Towarzystw Naukowych. 

W latach  1999 i 2000 odbyłem miesięczne staże w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Mount Vernon Hospital, Northwood/Londyn, Wielka Brytania; Prof. R. Sanders, Dr A. Globbelaar, Dr J. Chana, gdzie zdobywałem wiedzę na temat metod diagnostycznych, badawczych oraz nowoczesnego leczenia chorób z zakresu ortopedii i traumatologii oraz chirurgii plastycznej. W 2001 uzyskałem dyplom Trinity College na poziomie zaawansowanym z języka angielskiego. Studia ukończyłem w 2001 roku. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu Klinicznym SUM w Bytomiu w terminie od 1.10.2001 roku do 31.10.2002 roku. 

1 listopada 2002 roku rozpocząłem pracę w Oddziale Klinicznym Ortopedii w Sosnowcu na stanowisku asystenta, gdzie pracuję do chwili obecnej. W roku 2003 w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach rozpocząłem specjalizację z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą ukończyłem w 2009 roku. W maju 2003 roku uczestniczyłem w programie naukowym, dotyczącym właściwości biologicznych biomateriałów i ich zastosowania w praktyce klinicznej, odbywającym się w szpitalu w Einthowen w Holandii pod auspicjami Prof. Petera Evertsa. Od tego momentu w Klinice Ortopedii zacząłem prowadzić prace naukowobadawcze z zakresu medycyny regeneracyjnej. W lipcu 2003 roku wystąpiłem do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji o przyznanie środków finansowych na projekt badawczy pod tytułem ”Ocena wpływu żelu bogatopłytkowego na procesy gojenia tkanki kostnej”. W latach 2004-2007 byłem kierownikiem tego grantu. Rezultatem badań przeprowadzonych w ramach wyżej wymienionego projektu była rozprawa doktorska obroniona w 2005 roku, która uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. 

W roku 2008 otworzyłem przewód habilitacyjny wydając pozycję „Osteoindukcyjne i antybakteryjne właściwości żelu płytkowo-leukocytarnego i możliwości ich zastosowania w praktyce klinicznej”, a 8 marca 2012 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego. W 2010 roku uzyskałem stanowisko Adiunkta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W maju 2012 roku wygrałem postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Ortopedii SUM w Sosnowcu. W latach 2013/2014 powierzono mi funkcję dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, funkcję tą piastowałem ponownie w 2016 roku. W latach 2014-2015 byłem ekspertem w Grupie Roboczej „Wytwarzanie Produktów Leczniczych” powołanej przez Ministerstwo Gospodarki, która to zajmowała się m.in. strategią pozyskania funduszy z Komisji Europejskiej na tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). 20 marca 2017 roku powierzono mi funkcję głównego eksperta ds. urazów, zatruć, objawów i innych określonych skutków działań zewnętrznych w ramach projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” przy Ministerstwie Zdrowia. Od 2019 do 2021 roku pełniłem funkcję Lekarza Naczelnego Szpitala w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Od 2019 do 2021 roku pełniłem funkcję Lekarza Naczelnego Szpitala w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Od 2021 roku do nadal Dyrektor ds. Medycznych oraz Kierownik Oddziału Ortopedii i Rekonstrukcji Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Kręgosłupa Szpital św. Józefa Mikołów.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Bacik,

Członek Zarządu

Dr hab. Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Specjalizacja biomechanika. Autor lub współautor 34 oryginalnych  publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w JCR (łączny IF – 126,761( (H-Index – 11, liczba cytowań 296 wg Web of Science). Najnowsza praca oryginalna pod tytułem Lane nucleation in complex active flows ukazała się w czasopiśmie Science (https://www.science.org/doi/10.1126/science.add8091). W latach 2008-2012 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach. Od 2020 roku Prorektor ds. Nauki AWF w Katowicach. Od 2010 roku przewodniczący wydziałowej a od 2019 roku senackiej komisji – Rady Naukowej. Od 2018 roku sygnatariusz  Declaration on Research Assessment (DORA). 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski

Członek Zarządu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski pełni obecnie funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz vice przewodniczącego Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020-2024. Swoje badania realizuje w takich dyscyplinach/obszarach jak: metody komputerowe mechaniki; inżynieria biomedyczna i  obliczeniowa. Aktywnie uczestniczy
w licznych projektach krajowych i międzynarodowych ukierunkowanych na prace naukowe
i rozwojowe m.in. modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu; opracowanie i kompleksowa ocena biodegradowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich przęsłach o wysokiej wytrzymałości oraz opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla potrzeb protetyki, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej. Jest stypendystą fundacji NATO Fellowship Programme i US Research Council, dzięki, którym mógł odbyć długoterminowe staże naukowe na Florida State University (USA)
i Indiana State University (USA). Przynależy do 5 stowarzyszeń naukowych oraz recenzuje publikacje w około 100 czasopismach naukowych (głównie z listy JCR). Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN w kadencji 2020-2023 (Sekcja Biomechaniki i Sekcja Metod Obliczeniowych). Jest autorem i współautorem ponad 600 referatów konferencyjnych, rozdziałów monografiach oraz artykułów naukowych (indeks Hirscha wg Scopus 24, a wg Google Scholar 26). Aktywnie pracuje w komitetach naukowych konferencji krajowych i zagranicznych (łącznie w ponad 30) oraz w 5 komitetach redakcyjnych czasopism z listy JCR i 4 radach instytutów badawczych (m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym i Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN). Łącznie wykonał ponad 60 recenzji i opinii naukowych dla potrzeb awansów naukowych. Wypromował 9 doktorantów. Pełnił także funkcję eksperta MEiN do oceny osiągnięć ewaluacyjnych w ramach jakości działalności naukowej za lata 2017÷2021.

prof. dr hab. inż. Celina Pezowicz

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski

Członek Zarządu

Close Search Window