Tekst jednolity z dnia 8 listopada 2021r. 

STATUT

Stowarzyszenie Towarzystwo Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

TITDZ

Postanowienie Ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia, w skrócie TITDZ, zwane dalszej części statutu „Towarzystwem”.

§2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Gliwice.

§3

Towarzystwo ma charakter naukowo-dydaktyczny. Przedmiotem zainteresowania Towarzystwa są badania i rozwój nowoczesnych technologii dla zdrowia, a w szczególności implementacja osiągnięć techniki  w medycynie, sporcie i obronności. 

§4

 1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, a jego działalność opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub przekazywać określone zadania do realizacji podmiotom trzecim w drodze umów cywilnoprawnych.

§5

Towarzystwo uprawnione jest do powoływania sekcji naukowych.

§6

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o pokrewnym  charakterze i celach działania.

§7

Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

Cele i sposoby ich realizacji.

§8

Celem i zadaniem Towarzystwa jest integracja środowisk inżynierów, medyków oraz przedstawicieli nauk pokrewnych w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii dla zdrowia, bezpieczeństwa i poprawy jakości życia. Towarzystwo stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji pomiędzy przedstawicielami środowisk inżynierskich, medycznych oraz kultury fizycznej, promuje zdrowy tryb życia, inspiruje i rozwija technologie w diagnostyce, terapii a także rehabilitacji, poprzez: 

 1. programowanie oraz promocję współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, 
 2. organizowanie kongresów, sympozjów, seminariów, zebrań naukowych, odczytów,  konkursów naukowych prowadzonych na podstawie zezwoleń uzyskanych w myśl  obowiązujących przepisów, 
 3. tworzenie interdyscyplinarnych zespołów w ramach wspólnych prac badawczych, konsorcjów naukowych i dydaktycznych oraz warsztatów prowadzonych przez wybitnych polskich i zagranicznych naukowców oraz przedstawicieli środowisk przedsiębiorców, 
 4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,  wynikającymi z potrzeb rynku oraz możliwości poprawy jakości i wydłużenia czasu życia,
 5. uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
 6. współpracę i wspieranie działalności naukowej członków Towarzystwa,
 7. prowadzenie działalności integrujących rozwój naukowy członków Towarzystwa przez inicjowanie i wydawanie książek, czasopism i innych publikacji, jak również aktywność  kulturalną i sportowo-rekreacyjną. 

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki.

§9

 Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych, 
 2. honorowych, 
 3. wspierających,
 4. zagranicznych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna. 
 2. Kandydat staje się członkiem zwyczajnym Towarzystwa po akceptacji jego kandydatury przez Zarząd Główny, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi.  

§11

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład dla rozwoju technologii związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem oraz wybitnie zasłużona dla Towarzystwa. Godność członka honorowego, na wniosek prezesa lub wiceprezesa nadaje Zarząd Główny Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.  
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i której kandydatura zostanie zaakceptowana przez Zarząd Główny zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa przez swego przedstawiciela. 
 3. Członkiem zagranicznym jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, której kandydatura zostanie zaakceptowana przez Zarząd Główny, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji. Członek zagraniczny ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 4. Zarząd Główny lub Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez członka Towarzystwa może nadać godność honorowego prezesa Towarzystwa osobie, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Honorowym prezesem Towarzystwa może zostać osoba, która co najmniej dwie pełne kadencje pełniła funkcję prezesa.
 5. Prezes honorowy Towarzystwa oraz członek honorowy posiada wszystkie prawa członka  zwyczajnego nadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§12

Członek zwyczajny ma prawo do: 

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa, 
 2. udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach   organizowanych przez Towarzystwo,
 3. udziału w realizacji współpracy Towarzystwa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami,
 4. działania sekcjach Towarzystwa, zgodnie z posiadaną specjalnością, czy  zainteresowaniem, 
 5. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa, 
 6. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa, 
 7. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

§13

Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do:

 1. działalności na rzecz rozwoju Towarzystwa i aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
 2. zabiegania o rozpoznawalność oraz budowania pozytywnej marki Towarzystwa w kraju i na świecie,  
 3. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa. 

§14

Członek zagraniczny zobowiązany jest do:

 1. propagowania celów i działalności Towarzystwa w ośrodkach zagranicznych,   
 2. udziału, inicjowania i organizowania szkoleń prowadzonych przez Towarzystwo z  udziałem specjalistów zagranicznych, 
 3. współdziałania w pozyskiwaniu z ośrodków zagranicznych funduszy na działalność   statutową Towarzystwa. 

§15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. śmierci członka Towarzystwa,
 3. skreślenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za  okres dłuższy niż jeden rok, 
 4. wykluczenie przez Zarząd Główny, zwykłą większością głosów, na wniosek Sądu Koleżeńskiego, w przypadkach postępowania niezgodnego ze statutem lub etyką. 
 5. Od Uchwał w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego   Zgromadzenia Członków Towarzystwa w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia treści uchwały.

§16

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, 
 2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej z ważnych powodów zwykłą większością głosów,
 3. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej zwykłą większością głosów w przypadku stwierdzenia braku realizacji przyjętych przez siebie zobowiązań.
 4. Od uchwał w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w terminie I miesiąca.

§17

Członkostwo zagraniczne ustaje na zasadach opisanych w treści §15.

Organy Towarzystwa:

§18

 1. Organami Towarzystwa są:

l) Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, 

2) Zarząd Główny, 

3) Komisja Rewizyjna,  

4) Sąd Koleżeński. 

 1. Organami doradczymi Towarzystwa są: 

l) Komitet Członków Honorowych,

2) Rada Młodych Innowatorów. 

 1. Kadencja wybieranych organów Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zgodnie z wymogami opisanymi w treści §22 statutu.  

§19

W przypadku rezygnacji śmierci członków w trakcie kadencji organów Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji na zasadach opisanych w treści statutu. 

§20

Walne Zgromadzenie

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa udział biorą z głosem decydującym: członkowie zwyczajni, honorowi, wspierający i zagraniczni.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków, w drugim terminie — bez względu na liczbę obecnych. 
 3. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołuje, co najmniej raz na 4 lata Zarząd Główny, powiadamiając w skuteczny sposób, w tym również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed datą wydarzenia o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków Towarzystwa,  
 4. Uchwały Walnego Zgromadzeniu Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu lub rozwiązania Towarzystwa, które zapadają większością co najmniej 2/3 głosów.  
 5. Głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa mogą być jawne lub tajne, w zależności od przyjętej uchwały w tym względzie.
 6. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny:

l) z własnej inicjatywy, 

2) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Towarzystwa,

3) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.  

 1. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w terminie 60 dni licząc od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały o jego zwołanie w trybie nadzwyczajnym.

§ 22 Zadania Walnego Zgromadzenia

 1. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy: 
 1. uchwalenie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa, 
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. uchwalanie zmian w Statucie,
 1. udzielanie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
 2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 3. wybór w bezpośrednim głosowaniu: bezwzględną większością głosów prezesa, zwykłą większością głosów od 7 do 12 członków Zarządu Głównego, trzech członków Komisji Rewizyjnej, trzech członków Sądu Koleżeńskiego oraz 4 członków i prezesa Rady Młodych Innowatorów, z grupy członków Towarzystwa do 35 roku życia, przy czym uprawnionymi do głosowania na prezesa i członków Rady Młodych Innowatorów są osoby, które w dniu głosowania nie ukończyły 35 roku życia,
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
 5.  nadawanie i pozbawianie godności prezesa honorowego i członka honorowego, 
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powołania i zamykania przez Towarzystwo innych organizacji, 
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
 9. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, 
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów z wyłączeniem przypadków wymienionych w statucie. 
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
 3. Kandydatem na prezesa Rady Młodych Innowatorów może być członek zwyczajny, który w dniu wyborów nie przekroczył 35 roku życia. Wybór odbywa się na całą kadencję Towarzystwa nawet, jeśli w trakcje jej trwania prezes ukończy 35 rok życia.

§ 23 Zarząd Główny

 1. Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa odbywa się zebranie wybranego Zarządu Głównego, na którym wybierani są: dwaj wiceprezesi, sekretarz generalny i skarbnik. W przypadku rezygnacji, ustąpienia lub śmierci prezesa w czasie trwania kadencji, jego funkcje do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, obejmuje jeden z wiceprezesów, wybrany w wyniku głosowania Zarządu Głównego, zwykłą większością głosów.
 2. Prezes Rady Młodych Innowatorów, wybrany przez członków Walnego Zgromadzenia, którzy w dniu głosowania nie ukończyli 35 roku życia, wchodzi w skład Zarządu Głównego Towarzystwa, pełniąc funkcję wiceprezesa.
 3. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:  
 1. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
 4. bieżące kierowanie pracą Towarzystwa,
 5. ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 6.  rozpatrywanie spraw członków Towarzystwa, dotyczących działania na szkodę Towarzystwa, działania sprzecznego ze statutem, regulaminami i uchwałami władz lub uwłaczającego godności członka oraz zasadom etyki,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa
 8. organizacja konferencji, seminariów oraz wydarzeń o charakterze naukowym i dydaktycznym,
 9. powoływanie sekcji Towarzystwa,
 10. powoływanie i rozwiązywanie zespołów i komisji doradczych Zarządu Głównego,
 11. przygotowywanie sprawozdań z działalności i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa,
 12. nadawanie odznaczeń Towarzystwa oraz występowanie do władzo o odznaczenia  państwowe dla członków Towarzystwa,
 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 14. przyjmowanie i skreślanie członków w przypadkach, o których mowa w treści §10, §11, §15, §16, §17,
 15.  podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa, nienależących do właściwości innych organów. 
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, który reprezentuje Zarząd w stosunkach na zewnątrz, o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub przewodniczącego zebrania wybranego w głosowaniu z grona co najmniej dwóch kandydatów, zwykłą większością głosów.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Możliwe jest podejmowanie uchwał przez Zarząd Główny drogą elektroniczną. Wówczas sekretarz generalny zawiadamia członków Zarządu Głównego o treści proponowanych uchwał, sporządza protokół z przebiegu dyskusji i głosowania.
 4.  Od uchwał i orzeczeń podjętych przez Zarząd Główny przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały lub orzeczenia. Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa ma charakter ostateczny.
 5. Sprawy bieżące Zarządu Głównego prowadzi jego Biuro. Biurem Zarządu Głównego, pod kierunkiem Prezesa kieruje sekretarz generalny. Dla ważności pism i dokumentów wymagany jest  podpis prezesa lub jednego z wiceprezesów lub sekretarza generalnego, 

§ 24 Reprezentacja stowarzyszenia

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa jest upoważniony prezes Zarządu  Głównego samodzielnie lub wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu Głównego.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Zarząd Główny. Odpowiednie dokumenty w tych sprawach podpisują: prezes i jeden z wiceprezesów, prezes i skarbnik, lub dwóch wiceprezesów.
 3. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa w części dotyczącej ruchomości i funduszy wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: w tym: prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika.
 4. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważniony jest Zarząd Główny.  Odpowiednie oświadczenia w tych sprawach podpisują: prezes i jeden z wiceprezesów, prezes i skarbnik, lub dwóch wiceprezesów.

§ 25

 1. Komitet Członków Honorowych tworzą członkowie honorowi Towarzystwa.
 2. Komitet Członków Honorowych wspiera działalność Towarzystwa oraz jest organem doradczym Zarządu Głównego. 

§ 26 Rada Młodych Innowatorów

 1. W terminie do 14 dni licząc od zakończenia Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa odbywa się zebranie Rady Młodych Innowatorów, na którym wybierani są: dwaj wiceprezesi.
 2. Do zadań Rady Młodych Innowatorów należy:
 1. promocja Towarzystwa na arenie krajowej i międzynarodowej, 
 2. realizacja zadań związanych z organizacją   inicjowanych przez Towarzystwo,
 3. integracja młodych członków Towarzystwa, którzy nie ukończyli 35 roku życia,
 4. monitorowanie potrzeb społecznych i zapotrzebowania rynku na innowacyjne technologie dla zdrowia.
 5. Rada Młodych Innowatorów działa na podstawie przyjętego regulaminu, ustalającego władze, tryb ich wyboru, odwołania, uzupełniania składu i sukcesji funkcji prezesa w przypadku jego śmierci, odwołania lub rezygnacji. Postanowienia regulaminu sekcji nie mogą sprzeciwiać się regulacjom statutu Towarzystwa. 

§ 27 Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżących prac Towarzystwa,
 2. kontrola rzetelności wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Główny,
 3. kontrola realizacji uchwał Towarzystwa,
 4. składanie wniosków o absolutorium podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
 5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 28 Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wyłaniają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów między członkami Towarzystwa powstałymi w związku z działalnością statutową Towarzystwa oraz rozpoznawania spraw natury zawodowej, etycznej i honorowej a także spraw skierowanych przez Zarząd Główny lub sekcję.
 3. Od orzeczeń lub innych rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, składane za pośrednictwem Zarządu Głównego, które może uchylić orzeczenie Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie winno być przekazane Zarządowi Głównemu na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Sekcje Naukowe.

§ 29

Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków Towarzystwa mogą być tworzone sekcje naukowe. 

§ 30

 1. Zarząd Główny może powołać sekcję naukową na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa. Zarząd Główny wyznacza przewodniczącego sekcji, który dobiera sobie skład, w tym jednego wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 
 2. Sekcje naukowe działają na podstawie regulaminów ustalających władze sekcji, tryb ich wyboru, odwołania, uzupełniania składu i sukcesji funkcji przewodniczącego w przypadku jego śmierci, odwołania lub rezygnacji. Postanowienia regulaminu sekcji nie mogą sprzeciwiać się regulacjom Statutu Towarzystwa. 

§ 31

 1. Działalność sekcji wspomaga i poszerza działalność Towarzystwa.
 2. Działalność sekcji nie może podważać charakteru i statutu Towarzystwa oraz zaburzać realizacji jego celów.

§ 32

Władze sekcji zobowiązane są do powiadomienia Zarządu, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o wszystkich zmianach w działalności sekcji.

Majątek Towarzystwa

§ 33

 1. Majątek Towarzystwa tworzą: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
 1. składki członkowskie, 
 2. dotacje, subwencje i darowizny,
 3. przychody z organizacji konferencji, kongresów i zjazdów naukowych oraz innych  wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo,
 4. wpływy z działalności statutowej.

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 34

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
Close Search Window